+90 212 320 11 45        

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları Ayni Sermaye İle Devralınacak İşletme Ve Ayınlara Değer Biçilmesi

Anonim Şirketin Kuruluşu 2. Kuruluş Aşamaları A. Ayni Sermaye İle Devralınacak İşletme Ve Ayınlara Değer Biçilmesi Anonim şirkete sermaye olarak para dışında bir malvarlığı değerinin sermaye olarak konulması ve kuruluş sırasında bir işletme veya ayın devralınması durumunda, bu unsurların değerinin mahkemece atanacak bilirkişi tarafından belirlenmesi zorunludur ( TK.343 ). Bu düzenleme, şirket malvarlığının korunması maksadıyla...
Read More

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları

Anonim Şirketin Kuruluşu 2. Kuruluş Aşamaları Bir anonim şirketin kuruluşu sırasında yerine getirilmesi gereken işlemlerin tarih bakımından sıralaması şu şekildedir : – Ayni sermayeye ve devralınacak işletme ve ayınlara değer biçilmesi, – Esas sözleşmenin hazırlanması ve kurucularca imzalanması, – İmzaların noter tarafından onaylanması, – Kurucular beyanının imzalanması, – İzin alınması gereken şirketler bakımından Gümrük ve...
Read More

Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucular Arasındaki ilişki

Anonim Şirketin Kuruluşu 1. Kurucular B. Kurucular Arasındaki ilişki Anonim şirketin kurulma ve tüzel kişilik kazanma anları birbirinden ayrılmıştır. Şirket, kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi kayıtsız ve şartsız taahhüt ettikleri ve imzaları noterce onanmış olan esas sözleşmede anonim şirketi kurma iradelerini açıkladıkları anda kurulur ( TK.335 ). Şirketin tüzel kişilik kazanma anı ise ticaret siciline tescil...
Read More

Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/2

Anonim Şirketin Kuruluşu 1. Kurucular A. Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/2 Kanunda kurucuların ve ortakların niteliklerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözleşmeye bu yönde bir hüküm konularak, ancak belirli niteliklere sahip kişilerin ortak olabileceği kabul edilebilir mi? Anonim şirketlere ilişkin hükümler emredici olup, ancak kanunda açıkça izin verilen hallerde aksi yönde düzenleme...
Read More

Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/1

Anonim Şirketin Kuruluşu 1. Kurucular A. Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/1 Kurucu, kuruluş sırasında sermaye taahhüt ederek şirket esas sözleşmesini imzalayan kişidir ( TK.337/I ). Doğrudan temsil yetkisi kullanılarak üçüncü kişi adına ve hesabına hareket edilen müvekkildir. Özel kanunlara tabi olanlar dışında kalan anonim şirketlerin kurulabilmesi için, en az bir gerçek ya...
Read More

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanması Yasağı

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler H. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanması Yasağı Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz ( Ticaret Kanunu madde 358 ). Bu anonim şirketin iki temel ilkesinden birisidir. İlkeyi düzenleyen bu hüküm, TK.358 ‘in...
Read More

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – Emredici Hükümler ilkesi – 3/3

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler F. Emredici Hükümler ilkesi – 3/3 Bazı kurum ve kuruluşların şirketlere istedikleri esas sözleşme hükümlerini dayatmaları yolunu kapattığı, bu yararın da; Ülkemiz açısından küçümsenmeyecek derecede önem taşıdığı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanmasında etkin bir rol oynayacağı; esas sözleşme hükümlerinin geçerliliğine ilişkin davaların sayısını azaltmak gibi bir yararı da beraberinde getirdiği...
Read More

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – Emredici Hükümler ilkesi / 3-2

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler F. Emredici Hükümler ilkesi – 3/2 Hükümlerin sadece lazım mı yoksa amacının mı dikkate alınacağı tartışması yapılmış, kanunun suskun kaldığı, hiç bir hüküm öngörmediği konularda esas sözleşme ile sapmanın mümkün olmadığı, gerekçedeki açıklamanın aksine açıkça geçersiz olan bir hükmün esas sözleşmede bulunmasının hukuken hiç bir önemi olmayacağı ve bu durumda...
Read More

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – Emredici Hükümler ilkesi / 3-1

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler F. Emredici Hükümler ilkesi – 3/1 Ticaret Kanunu, anonim ve limited şirketlere ilişkin hükümlerden ancak kanunda açıkça izin verilen hallerde sapılabileceğini, diğer Kanunlarda öngörülmesine izin verilen hallerde sapılabileceğini, diğer Kanunlarda öngörülmesine izin verilen tamamlayıcı esas sözleşme hükümlerinin de sadece ilgili kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğuracağını hükme bağlamıştır ( TK.340,579 )....
Read More

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Kamuyu Aydınlatma ilkesi – 2/2

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler D. Kamuyu Aydınlatma ilkesi TK.460/II hükmü kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olup, yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin olup, yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararında artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak yeni payların itibari değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini belirteceği ve bu hususlarla...
Read More