+90212 320 11 45

Türk Vatandaşlığının Gayrimenkulle Kazanılması

19 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan yeni bir yönetmelik ile Türk vatandaşlığının gayrimenkulle kazanılması için daha önce $1.000.000 Amerikan doları değerinde olan gayrimenkul alma şartı $250.000 dolara indirildi. İşbu yönetmelik ve daha önceki yönetmelikler ile Vatandaşlık Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanımı olan Türk Vatandaşlığının Gayrimenkulle Kazanılması ile ilgili prosedürün detayları düzenlenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...
Read More

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları Ayni Sermaye İle Devralınacak İşletme Ve Ayınlara Değer Biçilmesi

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları Anonim Şirketin Kuruluşu 2. Kuruluş Aşamaları A. Ayni Sermaye İle Devralınacak İşletme Ve Ayınlara Değer Biçilmesi Anonim şirkete sermaye olarak para dışında bir malvarlığı değerinin sermaye olarak konulması ve kuruluş sırasında bir işletme veya ayın devralınması durumunda, bu unsurların değerinin mahkemece atanacak bilirkişi tarafından belirlenmesi zorunludur ( TK.343 ). Bu...
Read More

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları

Anonim Şirketin Kuruluşu Kuruluş Aşamaları Anonim Şirketin Kuruluşu 2. Kuruluş Aşamaları Bir anonim şirketin kuruluşu sırasında yerine getirilmesi gereken işlemlerin tarih bakımından sıralaması şu şekildedir : – Ayni sermayeye ve devralınacak işletme ve ayınlara değer biçilmesi, – Esas sözleşmenin hazırlanması ve kurucularca imzalanması, – İmzaların noter tarafından onaylanması, – Kurucular beyanının imzalanması, – İzin alınması...
Read More

Kurucular Arasındaki ilişki ve Anonim Şirketin Kuruluşu

Kurucular Arasındaki ilişki Anonim Şirketin Kuruluşu 1. Kurucular B. Kurucular Arasındaki ilişki Anonim şirketin kurulma ve tüzel kişilik kazanma anları birbirinden ayrılmıştır. Şirket, kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi kayıtsız ve şartsız taahhüt ettikleri ve imzaları noterce onanmış olan esas sözleşmede anonim şirketi kurma iradelerini açıkladıkları anda kurulur ( TK.335 ). Şirketin tüzel kişilik kazanma anı ise...
Read More

Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/2

Anonim Şirketin Kuruluşu 1. Kurucular A. Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/2 Kanunda kurucuların ve ortakların niteliklerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözleşmeye bu yönde bir hüküm konularak, ancak belirli niteliklere sahip kişilerin ortak olabileceği kabul edilebilir mi? Anonim şirketlere ilişkin hükümler emredici olup, ancak kanunda açıkça izin verilen hallerde aksi yönde düzenleme...
Read More

Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler ve Anonim Şirketin Kuruluşu Kurucu Kavramı – 2/1

Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler Anonim Şirketin Kuruluşu 1. Kurucular A. Kurucu Kavramı ve Kuruculara Sağlanabilecek Menfaatler – 2/1 Kurucu, kuruluş sırasında sermaye taahhüt ederek şirket esas sözleşmesini imzalayan kişidir ( TK.337/I ). Doğrudan temsil yetkisi kullanılarak üçüncü kişi adına ve hesabına hareket edilen müvekkildir. Özel kanunlara tabi olanlar dışında kalan anonim şirketlerin kurulabilmesi için, en az...
Read More

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanması Yasağı / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler H. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanması Yasağı Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz ( Ticaret Kanunu madde 358 ). Bu anonim şirketin iki temel ilkesinden birisidir. İlkeyi düzenleyen bu hüküm, TK.358 ‘in...
Read More

Emredici Hüküm ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 3/3

Emredici Hüküm ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler F. Emredici Hükümler ilkesi – 3/3 Bazı kurum ve kuruluşların şirketlere istedikleri esas sözleşme hükümlerini dayatmaları yolunu kapattığı, bu yararın da; Ülkemiz açısından küçümsenmeyecek derecede önem taşıdığı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanmasında etkin bir rol oynayacağı; esas sözleşme hükümlerinin geçerliliğine ilişkin davaların sayısını azaltmak gibi bir yararı...
Read More

Emredici Hükümler ilke / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 3-2

Emredici Hükümler ilke Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler F. Emredici Hükümler ilkesi – 3/2 Ülkemiz açısından küçümsenmeyecek derecede önem taşıdığı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanmasında etkin bir rol oynayacağı; esas sözleşme hükümlerinin geçerliliğine ilişkin davaların sayısını azaltmak gibi bir yararı da beraberinde getirdiği dikkate alınması gereken noktalardan sadece bir kaçıdır. Anonim şirketler hukukunda bireysel pay...
Read More

Emredici Hükümler ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler 3-1

Emredici Hükümler ilkesi Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler F. Emredici Hükümler ilkesi – 3/1 Ticaret Kanunu, anonim ve limited şirketlere ilişkin hükümlerden ancak kanunda açıkça izin verilen hallerde sapılabileceğini, diğer Kanunlarda öngörülmesine izin verilen hallerde sapılabileceğini, diğer Kanunlarda öngörülmesine izin verilen tamamlayıcı esas sözleşme hükümlerinin de sadece ilgili kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğuracağını hükme bağlamıştır...
Read More