+90212 320 11 45

Sermaye Unsuru & Amaç Konu ve Ticaret Unvanı

Sermaye Unsuru Şahıs şirketlerinin aksine, bir sermaye şirketi olan anonim şirketlerde iki temel özellik karşımıza çıkmaktadır : * Sermayenin belirli olması ve * Paylara bölünmesi İşlemi gerçekleştirilirse, şirket tüzel kişilik kazanabilir. Sürenin amacı, kuruculardan birinin ya da bir kaçının kuruluş işlemlerini sürüncemede bırakması halinde, diğer kuruculara ödedikleri sermaye tutarını geri alarak şirket kurmaktan vazgeçme imkanı...
Read More

Borcunu Ödeme Zamanı Sermaye ve Yeri – 4/4

Borcunu Ödeme Zamanı Sermaye ve Yeri – 4/4 Pay sahiplerinin sayısının bire düşmesine sebep olan payın devri TK.489 hükümleri arasında düzenlenmiştir. Dolayısıyla, yönetim kuruluna bildirim yapacak kişinin kimliğini belirlerken, bu hükümlerin dikkate alınması gereklidir. Buna göre ; Hamiline yazılı pay senetlerinin devri herhangi bir şekilde şartına bağlı olmayıp, zilyetliğin devri ile hem şirket hem üçüncü...
Read More

Zamanı ve Yeri Sermaye Borcunu Ödeme – 4/3

Zamanı ve Yeri Sermaye Borcunu Ödeme Nakdi sermaye borcunun yatırıldığı bankanın asli görevi, söz konusu tutarları şirket tüzel kişilik kazanıncaya kadar muhafaza ve tüzel kişiliğin iktisabından sonra şirketin kullanımına sunmaktadır. Banka ödeme yapmak için, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildirin bir sicil müdürlüğü yazısının ( TK.345/1 ) ve ödeme talep edenlerin şirket yetkilisi olduklarını gösteren bir...
Read More

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket Kuruluşunda – 4/2

Sermaye Borcunu Ödeme Şirket Kuruluşunda Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri – 5/2 * Taşınırlara ilişkin sermaye taahhütleri, esas sözleşmede yer almalarının yanı sıra, şirketin tescilinden önce güvenilir bir kişiye tevdi edilmelidir. Anonim şirket tescil ve ilan edildiği andan itibaren bunlar üzerinde mülkiyet hakkını kazanır ve mülk sıfatıyla doğrudan doğruya tasarruf edebilir ( TK.128/IV )...
Read More

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket Kuruluşunda – 4/1

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket kuruluşunda nakdi sermaye taahhüdü durumunda ( Ticaret Kanunu madde 344,36 ): * Payın itibari değerine kadar olan kısmının en az %25 ‘i tescilden önce, * İtibari değerin geri kalan kısmı şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde, * İtibari değeri aşan kısmın ( çıkarılma primlerinin ) tamamının şirketin tescilden...
Read More

Sermaye Olarak Getirilebilecek Malvarlığı Unsurları

Sermaye Olarak Getirilebilecek Malvarlığı Unsurları Sermaye Olarak Getirilebilecek Malvarlığı Unsurları Sermaye olarak getirilebilecek değerler bakımından Ticaret Kanunu Madde 342, anonim şirketler için özel hüküm niteliğindedir. Ancak bu hükmün izin verdiği ölçüde ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler arasında yer alan TK.127’nin de dikkate alınması gerekmektedir. TK.127/1 ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabilecek değerlerin neler olduğunu örnek kabilinden...
Read More

Anonim Şirket Tanımı ve Unsurları

Anonim Şirket Tanımı ve Unsurları Tanım Anonim şirket , sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız şirket tüzel kişiliğinin kendi malvarlığıyla sorumlu olduğu, pay sahiplerinin sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarından ve ancak şirkete karşı sorumlu oldukları şirket tipidir ( TK.329). Kanunda Yer Alan Tanımı Kanunda yer alan bu tanım, doktrinde yeterli görülmemiş ve...
Read More

Genel Olarak Mirasın Geçmesi

Genel Olarak Mirasın Geçmesi Medeni Kanunun Sistematiği: genel olarak mirasın geçmesi Medeni Kanunumuzun mirasın geçmesine ait bölümü 2. Kısımdan ve 575. Maddeden başlamaktadır. Mirasın geçmesi ile, miras bırakana ait malvarlığının, bunun ölümü ile mirasçılarına geçmesi, bunlar tarafından kazanılması anlaşılır. Burada, külli bir geçiş vardır. Tereke, bir bütün olarak, aktif ve pasifi ile birlikte, mirasçılara geçer....
Read More

Uluslararası Uyuşturucu Ticareti

Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Suçu TCK m. 188/2 hükmü; “uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak uluslararası uyuşturucu ticareti nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmının, Türkiye ‘de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan indirileceğini öngörmüştür. Uyuşturucu Sözleşmesi Böylece, Uyuşturucu Maddelere Dair 1961...
Read More

Uyuşturucu Suçları İmal, İthal Veya İhraç

Uyuşturucu İmal, İthal Veya İhraç Suçları Uyuşturucu suçları İmal, ithal veya ihraç suçları, uyuşturucu maddenin imal, ithal veya ihraç edilmesiyle birlikte tamamlanır. İthal açısından suç, uyuşturucu maddenin ülke sınırın içeri sokulmasıyla tamamlanır. Konu detayı uyuşturucu suçu avukatı tarafından daha detaylı olarak tarafınıza aktarılabilir. Sınır Kapısı Madde sınır kapılarından içeriye sokulmakta olup, gümrük bölgesine gelmeden yakalanırsa,...
Read More