+90212 320 11 45
Genel Olarak Mirasın Geçmesi

Genel Olarak Mirasın Geçmesi

Genel Olarak Mirasın Geçmesi

Medeni Kanunun Sistematiği:
genel olarak mirasın geçmesi Medeni Kanunumuzun mirasın geçmesine ait bölümü 2. Kısımdan ve 575. Maddeden başlamaktadır.
Mirasın geçmesi ile, miras bırakana ait malvarlığının, bunun ölümü ile mirasçılarına geçmesi, bunlar tarafından kazanılması anlaşılır. Burada, külli bir geçiş vardır. Tereke, bir bütün olarak, aktif ve pasifi ile birlikte, mirasçılara geçer. Bunun yanında, daha önce de açıklanmış olduğu üzere, lehine mal vasiyet edilen kişiler (musalehler) hakkında uygulanan cüzi geçiş veya münferit geçiş vardır.

Miras Geçişinde Aşamalar

Mirasın külli geçişinde, esas itibarı ile, iki aşama birbirinden ayrılır.
Birinci olarak, mirasçılar topluluğuna miras geçer. Tereke malları üzerinde mirasçıların iştirak halinde mülkiyet hakları vardır. İkinci olarak, tereke malları üzerindeki bu toplu ( ortak ) mülkiyet hakkından, her bir mirasçının tek ve bağımsız mülkiyet hakkında sahip olması, aşaması gelir.

Miras Geçişinde Birinci Aşama

Birinci aşama, miras bırakanın ölümü ile, mirasın doğrudan doğruya mirasçılara geçmesine ve geçişi hükümlerine ilişkindir. İkinci aşama ise, mirasın paylaşılmasıdır.
Mirasın mirasçıya geçişi için, Kanunumuza göre, üç şart aranır. Bu üç şarta uygun olarak, Medeni Kanunun Mirası Hukuku kitabının mirasın geçişine ilişkin bulunan ikinci kısmı, üç bölüme ayrılmıştır.
Birinci şart, miras bırakanın ve mirasçının bulunması şartıdır. Mirasın geçmesi için, önce miras bırakanın ölmüş olması ( mirasın açılması ) ( TMK. M. 575 ) veya bunun gaipliğine karar verilmiş bulunması ( TMK. M. 584 ) gerekir.

Miras Geçişinde İkinci Aşama

İkinci olarak, mirasçı bakımından, mirasçılık ehliyetinin bulunması şarttır ( TMK. M. 577-580 ). Bu konudaki kural ve hükümler, “ mirasın açılması “ başlığını taşıyan 1. Bölümde değerlendirilmiştir ( TMK. M. 575-588 ).
İkinci şart, mirasın mirasçı tarafından kazanılmasıdır. Medeni Kanunun “mirasın geçmesinin sonuçları” başlığı altındaki 2. Bölüm ( TMK. M. 589-618), bunu düzenlemektedir. Bu bölümde koruma önlemleri, mirasın kazanılması ( mirasın kabulü, reddi, tutulan defter gereğince kabulü, resmi tasfiye ve miras sebebiyle istihkak davası ) kavram ve meseleleri düzenlenmektedir.
Birden çok mirasçı bulunduğu takdirde, her bir mirasçının miras hakkına giren mallar üzerinde bağımsız olarak malik olabilmesi için de, üçüncü olarak, mirasın bunlar arasında paylaşılması gerekir. 3. Bölüm (TMK. M. 640-682) bu sorunları düzenlemektedir. Mirasta iade ( denkleştirme ) de bunun içine girmektedir.

Genel Olarak Mirasın Geçmesi

Kaynak : Türk Medeni Kanunu ( S. 299 – 300 )

Yurt Dışında Suç ve Türkiye ‘de Kovuşturma

Yurt Dışında Suç ve Türkiye ‘de Kovuşturma

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply