+90212 320 11 45
Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket Kuruluşunda – 4/1

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket Kuruluşunda – 4/1

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri
Şirket kuruluşunda nakdi sermaye taahhüdü durumunda ( Ticaret Kanunu madde 344,36 ):
* Payın itibari değerine kadar olan kısmının en az %25 ‘i tescilden önce,
* İtibari değerin geri kalan kısmı şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde,
* İtibari değeri aşan kısmın ( çıkarılma primlerinin ) tamamının şirketin tescilden önce ödenmesi zorunludur.
* Halka arz edileceği sözleşmede taahhüt edilen paylar bakımından, şirketin ticaret siciline tescilinden önce herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu payların, şirketin tescilinden itibaren en geç iki ay içinde halka arz edilmesi ve itibari değerleri ile çıkarılma primlerinin, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesinde satış sürecinin sonunda satış gelirinden şirkete ödenmesi gerekir. Halka arz prosedürü neticesinde satılamayan payların bedellerinin tamamı, süresinde halka arz edilmeyen payların bedellerinin ise %25’i iki aylık sürenin bitiminden itibaren üç gün içinde şirkete ödenir.

Ayni sermaye taahhüdü durumunda ( TK.128 )

* Taşınmaz mülkiyeti ya da üzerinde mevcut veya tesis edilecek bir sınırlı ayni hakkın sermaye olarak taahhüt edilmesi durumunda, bu taahhüdün şirket sözleşmesinde yer alması, resmi şekilde aranmaksızın taahhüt aşaması bakımından yeterlidir ( TK.128/III). Ancak, taşınmazların ayni sermaye taahhüdü olarak geçerliliği için, tapuya şerh verilmiş olması da gerekir ( TK.128/II )

Şirketin taşınmazın maliki sıfatını kazanabilmesi yada sınırlı ayni hak sahibi olabilmesi için, tapu siciline tescil şarttır ( TK. 128/V ). Tescil işleminin gerçekleştirilebilmesi için ise, sermaye taahhüdünde bulunan pay sahibinin tapu memuruna yönelteceği bir talebe ihtiyaç yoktur. Şirketin tescili ile eş zamanlı olarak, ticaret sicil müdürü tapu siciline re’sen bir bildirim yapar ( TK. 128/VI, SAİT 4/5 ). Tapu sicili re’sen işlem yapabilmesine imkan tanımaktadır. Bu sebeple tapu memuru, bildirimi aldığı anda tapu siciline şirketin kuruluş işleminin Kanun hükümlerine göre tamamlandığına ilişkin şerh koyar.

Tapuda şirket adına tescil işlemi, tüzel kişilik kazanan anonim şirketin temsilcileri aracılığı ile yapacağı talep üzerine, gerekli harç ve giderler ödendikten sonra yapılacaktır ( TK.128/VI, SAİT 6/1 ). Tapu memuru, ticaret sicil müdürünün bildirimini aldıktan sonra, tapuda kayıtlı eski hak sahibinin kurulan şirket aleyhine sonuç doğuracak taleplerine dayanarak işlem yapamaz ( SAİT 6/2 ).

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri

Kaynak : Ticaret Kanunu ( S. 332,333 – 334 )

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri - 5/1

Sermaye Olarak Getirilebilecek Malvarlığı Unsurları

Sermaye Olarak Getirilebilecek Malvarlığı Unsurları*

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply