Uyuşturucu Suçları İmal, İthal Veya İhraç

Uyuşturucu Suçları İmal, İthal Veya İhraç

Uyuşturucu İmal, İthal Veya İhraç Suçları

go to site İmal, ithal veya ihraç suçları, uyuşturucu maddenin imal, ithal veya ihraç edilmesiyle birlikte tamamlanır. İthal açısından suç, uyuşturucu maddenin ülke sınırın içeri sokulmasıyla tamamlanır.

Sınır Kapısı

http://mo-pie.com/?page_name=amoxicillin Madde sınır kapılarından içeriye sokulmakta olup, gümrük bölgesine gelmeden yakalanırsa, ithalden henüz söz edilemez, çünkü madde daha Türkiye ‘ye girmemiştir.
Buna karşılık, sınır kapılarından içeriye sokulmaya çalışılan madde gümrük bölgesine sokulmuş ise, failin gümrük görevlilerine beyanda bulunması ve bu sırada maddeyi, saklaması ile suç tamamlanacaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, salt hareket suçudur. Suç teşebbüse elverişli olup, elverişli hareketlerle söz konusu suçu doğrudan doğruya işlemeyi ifade eden bir hareketin gerçekleştirilmesiyle birlikte fail, teşebbüs alanına girmiş olur.

Yargıtay Süreci

Bununla birlikte Yargıtay, bizce yerinde olmayarak ihraç veya ithalin teşebbüs aşamasında kalması durumunda, bileşik suç kuralları gereği uyuşturucu madde ithal veya ihracına teşebbüs ile uyuşturucu madde naklinden hangisi daha ağır cezayı gerektiriyorsa failin o suçtan dolayı cezalandırılacağını belirtmektedir.
Bununla birlikte suçun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketlerden imal söz konusu olduğunda, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin imaline yarayan maddenin tedarik edilmesi bağımsız suç sayıldığından ( TCK m. 188/7 ) bu suça teşebbüs mümkün gözükmemektedir.

Arz Durumu

Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hareketler açısından ise, teşebbüsün mümkün olduğu söylenebilir. Fakat, satma dışında, satışa arz etme de düzelnendiğinden, satmanın teşebbüs aşamasında kalması durumunda, hareket bu sefer tamamlanmış satışa arz etme teşkil edecektir.

Ziar, satışa arz etmesuçu, satma iradesinin açığa vurulmasıyla tamamlanmakta ve başka bir işlem yapılmış olması gerekmektedir. Öte yandan, bulundurma ihtimalinin kesintisiz suç teşkil etmesi sebebiyle, ya bulundurma süresi temadinin oluşmasına yetmiştir ve suç tamamlanmıştır, ya da temadi oluşmadığı için teşebbüs de söz konusu olmayacaktır. Başkasına vermek ve kabul etmek açısından, suç , maddenin devriyle tamamlanır. Fakat, başkasına vermek açısından, maddenin devri konusnuda anlaşmaya varan fail, henüz bunu gerçekleştiremeden, üzerinde bu maddeyle yakalanmışsa, başkasına verme hareketi teşesebbüs aşamasında kalsa da, bulundurma ve nakil suçu tamamlanması açısından şart değildir. Naklin tamamlanmış sayılabilmesi için, maddenin mutalaka alıcının eline geçmiş olması gerekmez.

Kaynak : Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku ( S. 656 – 657 )

Uyuşturucu İmal, İthal Veya İhraç Suçları

Mirasın Reddi – Reddi Miras

Mirasın Reddi – Reddi Miras

Leave a Reply