Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45
Kamu Aydınlatma ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/2

Kamu Aydınlatma ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/2

Kamu Aydınlatma ilkesi

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler
D. Kamuyu Aydınlatma ilkesi

TK.460/II hükmü kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olup, yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin olup, yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararında artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak yeni payların itibari değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini belirteceği ve bu hususlarla kamuyu aydınlatma ilkesi uyarınca gerekli olan diğer konularda bilgi vereceği hükme bağlanmıştır.
Anonim şirket esas sözleşmesinde bulunması zorunlu hususları düzenleyen TK.339 hükmünün gerekçesinde, esas sözleşmenin zorunlu içeriğinin şirketin kimlik özellilerini ortaya koyacağı ve şirketi üçüncü kişilere tanıtacağı, dolayısıyla da kamuyu aydınlatma bakımından önem taşıyan bir düzenleme olduğu ifade edilmiştir.
TK denetim faaliyetinin yapılmasın bakımından da bu ilkeye özel önem vermiştir.

Kamu Aydınlatma ilkesi

Nitekim Genel Gerekçe‘de, “ …denetimin sonuçlarının, açık anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma ilkeleri uyarınca düzenlenmiş bir raporla pay sahipleri başta olmak üzere ilgililere sunulması amaçlanmıştır..” ifadelerine yer verilmiştir.
Şirketin pay sahibi sayısının bire düşmesi durumu için getirilen bildirim ve tescil, ilan yükümlülükleri de kamuyu aydınlatma niteliğindedir.
Kanun koyucunun bu ilkeye verdiği önem, TK.1524/II ‘de getirilen yaptırımdan da anlaşılmaktadır. İnternet sitesinde yayın yükümlülüğüne uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacak, kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açacak, kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Bu ilkenin bir görünümü, son hükümler arasında yer alan Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri başlıklı TK.1524 hükmüdür. Bu düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu‘nca belirlenecek denetime tabi sermaye şirketleri ( TK.397/IV ) kuruluşlarının ticaret siciline tescilinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve sitede şirketçe kanunen yapılması gereken ilanları yayımlamak zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanması zorunlu olan hususlar kanunun değişik hükümlerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin TK,460/II, esas sermayenin arttırılabilmesi için yönetim kurulunun esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hükümlerinin, sermayenin artırılmasına ilişkin kararının, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaların, prime dair kayıtların ve uygulanması hakkındaki kuralların internet sitesinde yayımlanacağını hükme bağlamıştır.

Kaynak : Şirket Hukuku ( S. 348 – 349 )

Kamu Aydınlatma ilkesi

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Kamuyu Aydınlatma ilkesi – 2/1

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Kamuyu Aydınlatma ilkesi – 2/1

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply