Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45
Sermayenin Korunması ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/1

Sermayenin Korunması ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/1

Sermayenin Korunması ilkesi

    Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler

C. Sermayenin Korunması İlkesi
Anonim şirketin sermaye şirketi olması, alacaklılara karşı yalnız şirket tüzel kişiliğinin mal varlığı ile sorumlu olması sebebiyle, şirket mal varlığının korunması amacıyla değişik düzenlemelerde bir takım tedbirlere yer verilmiştir.

Ancak ilkenin amacı ve gayesi sadece şirket alacaklılarını koruma değil, şirketin kendisini, pay sahiplerini ve menfaati olan diğerlerini ( işçiler, genel ekonomik düzen vb. ) de korumaktır.

Sermayenin korunması ilkesi çerçevesinde kabul edilen tedbirlerden başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:
– Anonim şirketin asgari belirli bir sermaye miktarı ile kurulabilmesi ( TK.332/I ),

– Şirketin ya da sermaye arttırmının ticaret siciline tescilinden önce sermayenin tamamının taahhüt edilmiş olması zorunluluğu ( TK.332/I, 335 ),

– Şirketin tek pay sahibi olacak şekilde kendi paylarını iktisap etmesi yasağı (TK.338/III ),

– Üzerinde sınırlı ayni hak, haciz veya tedbir bulunan malvarlığı unsurlarının ayni sermaye olarak konulması yasağı ( TK.342/I ),
– Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacakların sermaye olarak getirilememesi ( TK.342/I ),
– Taşınmazların ayni sermaye olarak kabulü için aranan tapuya şerbedilmiş olma şartı ( TK.128/II ),
– Ayni sermayeye değer biçilmesi ile ilgili tedbirler ( TK.343 ),
– Nakdi sermaye taahhütlerinin getirilme zamanları ( TK.344 ),
– Şirketin kuruluşundan önce ödenen tutarların şirket adına açılacak bir banka hesabına sadece şirket tarafından kullanılabilecek şekilde yatırılması ( TK.345 ),
– Şirketin tescilinden önce ödenmesi gereken asgari sermaye tutarlarının ödendiğinin ticaret siciline yöneltilen bir banka mektubu ile ispatlanması zorunluluğu ( TK.345 ),
– İtibari değerin altında pay çıkarılamaması ( TK.347 ),
– Kuruculara para ve bedelsiz pay senedi vermek gibi şirket sermayesinin azalması sonucunu doğurabilecek bir menfaat tanınamaması ( TK.348/I ),
– Anonim şirketin ticaret siciline tescilinden önce payın devrinin şirkete karşı hükümsülüğü ( TK.352 ),
– İştirak taahhüdünden doğan borç hariç , pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı ( TK.358 ),
– Sermayenin belirli oranlarda kaybedilmesi halinde yapılması gerekenler ( TK.376 ),
– Nakdi sermaye taahhütlerinin getirilme zamanları ( TK.344 ),

Kaynak : Şirket Hukuku ( S. 344 – 345 )

Sermayenin Korunması ilkesi

Sermayenin Korunması ilkesi

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Eşit İşlem İlkesi

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Eşit İşlem İlkesi

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply