Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45
Borcunu Ödeme Zamanı Sermaye ve Yeri – 4/4

Borcunu Ödeme Zamanı Sermaye ve Yeri – 4/4

Borcunu Ödeme Zamanı Sermaye ve Yeri – 4/4

Pay sahiplerinin sayısının bire düşmesine sebep olan payın devri TK.489 hükümleri arasında düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, yönetim kuruluna bildirim yapacak kişinin kimliğini belirlerken, bu hükümlerin dikkate alınması gereklidir. Buna göre ;

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri herhangi bir şekilde şartına bağlı olmayıp, zilyetliğin devri ile hem şirket hem üçüncü kişiler hakkında devir hüküm ifade etmetkedir ( TK.489 ). Hamiline yazılı payların devri neticesinde pay sahibi sayısının bire düşmesi durumunda ise, yönetim kuruluna kimin bildirim yapacağı sorusunun  cevabına, devre ilişkin bu hükümden hareketle ulaşılmamaktadır. Kaldı ki, bu durumda bildirim için TK.338/II ‘de öngörülen yedi günlük sürenin başlangıcının tespit de güçlük arzeder. Aynı şekilde, hamiline yazılı payı devredenin kimliğini tespit de her zaman kolay değildir. Bu durumda, sre en geç yeni pay sahibinin pay sahipliği haklarını kullanmaya başladığı tarihten itibaren başlamalıdır. Yönetim kuruluna bildirim yükümü ise, bu yeni pay sahibi ile kimliği tespit edilebiliyorsa devreden eski pay sahibine ait olmalıdır.

Nama yazılı pay senetlerinin devri ciro ve zilyetliğin devri ile gerçekleşir. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı pay senetleri, ancak şirketin onayı ile devredilebilir ( TK.491 ). Aynı şekilde esas sözleşme ile nama yazılı payların devri şriketin onayına tabi tutulabilir ( TK.492 ). Dolayısıyla, bedeli tamamen ödenmemiş ya da esas sözleşme ile devri şirketin onayına bağlı tutulmuş nama yazılı payların devri netceinsde şirkette pay sahibi sayısı bire düşüyorsa, bu devir şirketin onayı ile gerçekleşir. Hem devrealan hem devreden şirkete onay için müracaat ederken bu durumu da bildirmekle yükümlüdürler.

Miras, mirasın paylaşımı, eşler arasında mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşen nama yazılı pay devri ise, bedellerinin tamamı ödenmemiş olsa bile, şirketin onayı şartından istisna tutulmuştur ( TK.491 ). Bu yollarla gerçekleşen devirler neticesinde pay sahibi sayısı bire düşmüşse, devir türünün özelliği gereği artık sadece devralan söz konusu bildirimi yapmakla yükümlüdür.

Borsa

“ Borsaya kote edilmiş nama yazılı payların borsadea satılmaları halinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu, … devredenin kimliğini ve satılan payların sayısını şirkete bildirir veya şirketin bu bilgilere teknik erişimini sağlar “ ( TK. 496 ). Şayet pay sahibi sayısı bire düşmüşse, yönetim kuruluna bildirimin bu şekilde yapılmış olduğu kabul edilmelidir.

Pay sahibi sayısının bire düşmesi durumunda gerekli bildirim süresinde yapılmaz veya tescil ve ilan yükümlülüğü yerine getirilmezse, bu sebeple doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ile tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur ( TK.338/II ).

Kaynak : Ticaret Kanunu ( S. 335 – 336 )

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri – 4/3

SBÖZY – 4/3

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply