loader image

TBB 2020 Yılı Asgari Ücret Tarifesi

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)450,00 TL
Takip eden her saat için270,00 TL
2.Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)935,00 TL
Takip eden her saat için460,00 TL
3.Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)935,00 TL
Takip eden her saat için435,00 TL
4.Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde685,00 TL
5.Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri900,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması2.730,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler1.375,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için685,00 TL
2.a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için1.130,00 TL
b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için

 

270,00 TL
3.Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için5.075,00 TL
4.Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için2.265,00 TL
5.Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise9.250,00 TL
b) Duruşmalı ise16.000,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6.6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlarda için Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla615,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1136 sayılı Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1.Yapı kooperatiflerinde1.890,00 TL
2.Anonim şirketlerde2.865,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu tarifeye göre hesaplanacak avukatlık  ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti2.835,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise755,00 TL
b) Duruşmalı ise935,00 TL
2.Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için1.250,00 TL
3.Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için2.835,00 TL
4.Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise1.890,00 TL
b) Duruşmalı ise2.450,00 TL
5.Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için1.700,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.İcra Dairelerinde yapılan takipler için600,00 TL
2.İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için700,00 TL
3.İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için1.130,00 TL
4.Tahliyeye ilişkin icra takipleri için1.130,00 TL
5.İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için1.030,00 TL
6.Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için1.030,00 TL
7.Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için1.450,00 TL
8.Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için1.320,00 TL
9.Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için3.400,00 TL
10.Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için1.700,00 TL
11.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için4.910,00 TL
12.Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için6.810,00 TL
13.Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için3.400,00 TL
14.Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için6.810,00 TL
15.Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için,1.890,00 TL
16.İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise1.700,00 TL
b) Duruşmalı ise2.590,00 TL
17.Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için
a) İlk derecede görülen davalar için2.810,00 TL
b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için1.700,00 TL
c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için3.400,00 TL
18.Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için
a) Duruşmasız ise3.000,00 TL
b) Duruşmalı ise4.950,00 TL
19.Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için4.950,00 TL
20.Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise3.000,00 TL
b) Duruşmalı ise4.950,00 TL
21.Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için2.540,00 TL
22.Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için3.000,00 TL
23.Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar10.500,00 TL
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde4.950,00 TL
Duruşmasız işlerde3.000,00 TL
c) Diğer dava ve işler6.185,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.İlk 40.000,00 TL için% 15,00
2.Sonra gelen 50.000,00 TL için% 13,00
3.Sonra gelen 90.000,00 TL için% 9,50
4.Sonra gelen 250.000,00 TL için% 7,00
5.Sonra gelen 620.000,00 TL için% 5,00
6.Sonra gelen 775.000,00 TL için% 3,50
7.Sonra gelen 1.275.000,00 TL için% 1,80
8.3.100.000,00 TL’dan yukarısı için% 1,00

    ADRES

    Adres: Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder Sk. Modül Apt. No:26 D:2, Beşiktaş/İstanbul

    E-POSTA

    bilgi@serkahukuk.com

    *Danışmanlık ücrete tabidir.