TBB 2024 Yılı Asgari Ücret Tarifesi

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 39.000,00 TL
 

2

Mirasçılık belgesinin alınması 24.000,00 TL
Noterden alınması halinde 15.000,00 TL
3 Tahliye Davası 40.000,00 TL ’den az olmamak  üzere yıllık kira bedelinin  %15’i
 

4

 

İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davası

 

54.600,00 TL

’den az olmamak  üzere dava konusu malın/ malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %15’i
5 Vesayet ve Kayyım davaları 39.000,00 TL
 

6

Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar  

33.000,00 TL

7 Mirasçılık belgesinin iptali davası 33.000,00 TL
8 Mirasta defter tutulması 41.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
 

9

Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı davaları
 

a) Davacı Vekilliğinde

 

52.000,00 TL

’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin  %

15’i (Kira farkına ilişkin  icra takibinde ayrıca %10’u)

 

b) Davalı Vekilliğinde

 

30.000,00 TL

‘den az olmamak  üzere talep edilen  ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10 Delil tespit istemi 30.000,00 TL
 

11

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 22.500,00 TL
B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 

1

Tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları  

52.500,00 TL

İdari yoldan düzeltilmesi halinde 24.000,00 TL
2 Tenkis ve mirasta iade davası 78.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
3 Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası 90.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
4 Vasiyetnamenin iptali davası 90.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
5 Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası 60.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
6 Tapu iptali ve Tescili Davaları 90.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
7 Şuf’a Davası 78.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
8 Geçit Hakkı Davası 78.000,00 TL
9 Ecrimisil Davası 78.000,00 TL ‘den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
10 Alacak Maddi ve Manevi Tazminat davaları 60.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
 

11

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) davası, Kamulaştırmasız El Atma davaları*  

60.000,00 TL

 

’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i

12 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası 58.500,00 TL
13 Tespit davası 39.000,00 TL
14 Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak davalar 52.000,00 TL

 

 

15

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava  

52.000,00 TL

16 Tenfiz ve Tanıma davaları 64.500,00 TL
17 Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları 52.500,00 TL
*     2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ‘’Yasak İşlemler Ve Eylemler’’ Kenar Başlıklı 31/e Bendi;’’Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması’’
C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 

1

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin

Davalar

 

34,5000,00 TL

 

2

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb)  

52.500,00 TL

 

’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i

3 Boşanma davaları
a) Anlaşmalı 52.500,00 TL
b) Çekişmeli 78.000,00 TL
c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 78.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  % 15’i
4 Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 60.000,00 TL
5 Nafaka davası 45.000,00 TL
6 Evlat edinme davası 54.000,00 TL
 

7

Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan

Davalar

 

30.000,00 TL

8 Tenfiz davası 64.500,00 TL
D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Tüketici Mahkemeleri 37.500,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  % 15’i
2 Tüketici Hakem Heyetleri 11.250,00 TL
E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1 Menfi tespit ve istirdat davaları 54.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  % 15’i
2 İstihkak Davaları 54.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  % 15’i
 

3

İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)
a) Duruşmalı 43.500,00 TL
b) Duruşmasız 34.500,00 TL
c) İcra Ceza 34.500,00 TL
4 İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal davaları 54.000,00 TL
5 İhlalenin feshi davası
 

a)Taşınabilir mal ihaleleri

 

39.000,00 TL

‘den az olmamak  üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 

b)Taşınmaz mal ihaleleri

 

64.500,00 TL

‘den az olmamak  üzere malın muhammen bedelinin %15’i
6 İcra takipleri
 

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri

 

42.000,00 TL

‘den az olmamak  üzere malın muhammen bedelinin %15’i
b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 40.500,00 TL
7 Genel mahkemelerde ihtiyati hacze itiraz davaları 37.500,00 TL

 

F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Hukuk Davaları** 58.500,00 TL
2 Ceza Davaları
a)Şikayet ve takibi 49.500,00 TL
b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği 72.000,00 TL
**    Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.
G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Değeri parayla ölçülebilen Davalar 58.500,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  % 15’i
2 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar 58.500,00 TL
H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 İptal Davası
a) Duruşmalı 72.000,00 TL
b) Duruşmasız 57.000,00 TL
2 Tam yargı Davası
a) Duruşmalı 72.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
b) Duruşmasız 57.000,00 TL
3 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar
a) Duruşmalı 72.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
b) Duruşmasız 57.000,00 TL
4 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar
a) Bölge İdare Mahkemesinde 37.500,00 TL
b) Danıştay’da 45.000,00 TL
5 Danıştay’da ilk derecede görülen davalar
a) Duruşmalı 90.000,00 TL
b) Duruşmasız 67.500,00 TL
I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
a) Sanık Müdafiliği 135.000,00 TL
b) Mağdur/Katılan Vekilliği 87.000,00 TL
2 Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi
a) Sanık/SSÇ Müdafiliği 90.000,00 TL
b) Mağdur/Katılan Vekilliği 60.000,00 TL
3 Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği 39.000,00 TL
 

4

Disiplin Mahkemesi 42.000,00 TL

 

J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
1 Büroda sözlü danışma
İlk bir saat için 7.800,00 TL
Bir saati aşan her saat için 5.000,00 TL
2 Yazılı danışma 15.000,00 TL
3 Sesli ve görüntülü iletişim araçları ile danışma 6.500,00 TL
4 Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma
İlk bir saat için 12.500,00 TL
Bir saati aşan her saat için 6.500,00 TL
5 İdari Mercilerde Vekillik 22.500,00 TL
6 İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme 16.500,00 TL
7 C.Sav. Şikayet Dilekçeleri 16.500,00 TL
8 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler 16.500,00 TL
9 İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri 22.500,00 TL
 

10

Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler  

75.000,00 TL

11 Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi 45.000,00 TL
 

12

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz

Duruşmalarına katılma (masraf dışında)

 

67.500,00 TL

13 İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma 48.000,00 TL
 

14

Şirket ana sözleşmesi, dernek Tüzüğü, vakıf senedi, yönet- melik, vasiyetname, yönetim planı vb. düzenlemeler  

82.500,00 TL

15 Ceza yahut idari soruşturmada müdafilik, vekillik 37.500,00 TL
16 Avukatın yanında çalışan Avukatlar 35.000,00 TL
 

17

Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)
a) Adi, kollektif, komandit, limited şirketler 40.500,00 TL
b) Anonim Şirket
ba) 250.000 TL.den az sermayeli 45.000,00 TL
bb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli 50.000,00 TL
18 Kooperatif
a) 100’den az üyeli 34.500,00 TL
b) 100’den yukarı üyeli 42.000,00 TL
 

19

Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık

(Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak, aylık)

 

34.500,00 TL

20 Ana sözleşme değişiklikleri ve Sermaye arttırımı
a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 33.000,00 TL
b) Kooperatif 40.500,00 TL
c) Anonim Şirket 43.500,00 TL

 

21 Şirket Genel Kurul İşlemleri
a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş. 30.000,00 TL
b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş . 40.500,00 TL
22 Kooperatif Genel Kurul İşlemleri
a) Ortak sayısı 100’ye kadar 42.000,00 TL
b) Ortak sayısı 100’den fazla 49.500,00 TL
23 Şirket Pay Devri 33.000,00 TL
24 Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri 81.000,00 TL
25 Sayıştay Davaları 54.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin  % 15’i
26 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 54.000,00 TL
 

27

 

Arabuluculuk da Taraf Vekilliği

 

27.000,00 TL

’den az olmamak  üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
28 Anayasa Mahkemesi
a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 100.500,00 TL
b) Bireysel Başvuru
ba) Duruşmalı İşlerde 72.000,00 TL
bb) Duruşmasız İşlerde 61.500,00 TL
 

29

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve

Uluslararası Yargı Yerleri

a) Duruşmalı 217.500,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
b) Duruşmasız 150.000,00 TL ’den az olmamak  üzere dava değerinin  %15’i
 

30

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri  

40.500,00 TL

31 KVKK Dönüşüm ve Uyum Proje/ Danışmanlığı (aylık) 85.000,00 TL
32 Türkiye’de Oturma İzni Alınması 80.000,00 TL
33 Türkiye’de Çalışma İzni Alınması 80.000,00 TL
 

Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

 

 

    ADRES

    Gayrettepe, Modül Apt, Cemil Aslan Güder Sk. No:26 D:2, 34349 Beşiktaş/İstanbul/Turkey

    E-POSTA

    [email protected]

    *Danışmanlık ücrete tabidir.