Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden tarafımıza yönelttiğiniz dilek, şikayet, ihbar vb. talebinizle ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla; iş organizasyonumuz ve KVKK politikamız kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uyumlu olarak Serka Hukuk Bürosu’na izafeten veri sorumlusu sıfatına haiz Av. Serkan KARA tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda; işbu aydınlatma metninde geçen;

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Av. Serkan KARA’yı ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden veri sorumlusu olarak tarafımıza yönelttiğiniz dilek, şikayet, ihbar vb. talebinizle ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla; iş organizasyonumuz ve KVKK politikamız kapsamında işlenmektedir.

İnternet sitemiz üzerinden iş başvurusu ve özgeçmiş kabul etmediğimizi önemle belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizin güvenliğinin temini amacıyla, internet sitemiz üzerinden yalnızca talebinizle ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla talebinizin cevaplanabilmesi için zorunlu olan kişisel verileriniz haricinde kişisel verilerinizi paylaşmayınız.

KVKK Politikamız uyarınca büromuzda kişisel veriler; müvekkillerimiz için dava, soruşturma, icra takibi, danışmanlık hizmeti ve diğer avukatlık hizmetlerinin yürütülmesi, dava şartı ve ihtiyari arabuluculuk kapsamında görevlendirildiğimiz ve/veya sözleşme ilişkisi kurduğumuz taraflar için ise; Adalet Bakanlığı ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu usul ve esaslara yönelik mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile avukatlık ve arabuluculuk faaliyetlerinin gerekli kıldığı diğer sınırlı amaçlar için işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILARACAĞI KİŞİLER VE AMAÇLAR

İnternet sitemiz üzerinden tarafımıza iletmiş olacağınız/olduğunuz kişisel verileriniz; tarafımıza yönelttiğiniz talebinizle ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçü ile sınırlı olarak; yurt içindeki kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, talebinizin gerekli kılması halinde iş ortağımız olan özel hukuk tüzel kişilerine Kanun’un 5. 6. ve 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNETİMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK Politikamız uyarınca büromuzdaki kişisel verileriniz, farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler, vekalet ilişkisinin değerlendirilmesi, vekalet ilişkisinin kurulması ve devam ettirilmesidir. Bu amaçla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde md.5/2/c iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için, md.5/2/e bir hakkın tesisi, kullanılması amacıyla, md.5/2/d kişisel verilerinizin aleni olması halinde veya md.5/2/f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir. Bu ve kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın olması halinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’DAN DOĞAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu olarak gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder Sk. Modül Apt. No:26 D:2, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Serka Hukuk Bürosu’na yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

    ADRES

    Gayrettepe, Modül Apt, Cemil Aslan Güder Sk. No:26 D:2, 34349 Beşiktaş/İstanbul/Turkey

    E-POSTA

    [email protected]

    *Danışmanlık ücrete tabidir.