Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45
Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket Kuruluşunda – 4/2

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri Şirket Kuruluşunda – 4/2

Sermaye Borcunu Ödeme
Şirket Kuruluşunda Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri – 5/2

* Taşınırlara ilişkin sermaye taahhütleri, esas sözleşmede yer almalarının yanı sıra, şirketin tescilinden önce güvenilir bir kişiye tevdi edilmelidir. Anonim şirket tescil ve ilan edildiği andan itibaren bunlar üzerinde mülkiyet hakkını kazanır ve mülk sıfatıyla doğrudan doğruya tasarruf edebilir ( TK.128/IV ) .

* Fikri mülkiyet hakları, maden hakları, hava taşıt araçları ve gemilere ilişkin sermaye taahhütleri, esas sözleşmede yer almalarının yanı sıra, ilgili özel sicile kaydedilmeleri şartıyla sermaye taahhüdü kabul edilir.

Ortak marka ve garanti markası dışında, fikri mülkiyet haklarının ve hava taşıt araçlarının mülkiyetlerinin devri yazılı şekle tabidir.

Özel sicillere tescil, hakkın üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi bakımından aranmaktadır. Geminin yada gemi payının devri için ise, yazılı anlaşma ve imzaların noterden tasdiki veya Gemi Sicil Müdürlüğü’nde bu anlaşmasının yapılması ile zilyetliğinin nakli gerekmektedir.

Şirket esas sözleşmesi şekil şartlarını yerine getirir. Şirket tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bu haklar ve hava taşıt aracı ile gemi üzerinden malik sıfatını kazanır. Şirket yetkililerinin tek taraflı olarak yapacakları bildirim neticesinde gerçekleşecek tescil ise, elde edilen hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilirliğini temin eder ( MarKHK. 16, PatKHK. 86,92,554 sayılı KHK.39,2920 sayılı TSHK.66, TK.1001,1007 ).

Sermaye Borcunu Ödeme

Maden hakkının devri maden siciline kayıt ile tamamlanır ( 3213 sayılı Maden Kanunu 5 ). Maden hakkının sermaye olarak getirilmesi ihtimalinde,anonim şirket yetkililerinin tek taraflı talebi üzerine yapılan tescil ile şirket maden hakkında sahip olur. Maden sicili re’sen işlem yapılmasına imkan tanımadığından, taşınmazlar ile ilgili olarak açıklandığı üzere maden haklarında da ticaret sicil müdürünün bildirimi üzerine doğrudan şirket adına tescil yapılamayacaktır ( SAİT 6/1 ).

Yukarıda değinilen hükümler, esas sermaye sisteminin benimsenmiş olması ihtimalinde geçerlidir. Kayıtlı sermaye sisteminin kabulü halinde ise, sisteme giriş anında sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekir ( HAOŞ 5/2 ). Dolayısıyla, kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketlerde başlangıç sermayesinin, kuruluştan sonra bu sisteme geçecek olan şirketlerde çıkarılmış sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

Şirketin tüzel kişilik kazanmasından önce ödenecek nakdi sermaye borçlarının ödeme yeri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ‘na tabi bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaptır ( TK.345/1 ). Bu hesaptaki para sadece şirket tarafından kullanılabileceğinden, şirketin tüzel kişilik kazanmasından önce kurucular tarafından çekilmesi, harcanması mümkün değildir.

Kaynak : Ticaret Kanunu ( S. 334 – 335 )

Şirket Kuruluşunda Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri

Sermaye Borcunu Ödeme Zamanı ve Yeri – 4/1

SBÖZY – 4/1

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply