Ücretli Danışmanlık: +90212 320 11 45
Kamuyu Aydınlatma ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/1

Kamuyu Aydınlatma ilkesi / Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler – 2/1

Kamuyu Aydınlatma ilkesi
Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler
D. Kamuyu Aydınlatma ilkesi

TK.460/II hükmü kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olup, yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin olup, yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararında artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak yeni payların itibari değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini belirteceği ve bu hususlarla kamuyu aydınlatma ilkesi uyarınca gerekli olan diğer konularda bilgi vereceği hükme bağlanmıştır.
Anonim şirket esas sözleşmesinde bulunması zorunlu hususları düzenleyen TK.339 hükmünün gerekçesinde, esas sözleşmenin zorunlu içeriğinin şirketin kimlik özellilerini ortaya koyacağı ve şirketi üçüncü kişilere tanıtacağı, dolayısıyla da kamuyu aydınlatma bakımından önem taşıyan bir düzenleme olduğu ifade edilmiştir.
TK denetim faaliyetinin yapılmasın bakımından da bu ilkeye özel önem vermiştir.

Ticaret Kanunu, kamuyu aydınlatma ilkesine kapsamlı şekilde yer vermiştir. Gerek pay sahiplerini gerek kamuyu korumanın en iyi yolunun bu kişileri şirket faaliyetleri ile ilgili olarak gerçek, açık ve yeterli bilgi sahibi yapmak olduğu belirtilerek, anonim şirketlerin ticari sırlar hariç camdan bir evde oturması gerektiği görüşü ileri sürülmekteydi. TK ‘da halka kapalı anonim şirketler bakımından da bu ilke çerçevesinde daha geniş düzenlemeler getirildiği görülmektedir.

Kamuyu Aydınlatma ilkesi

Bu ilkenin bir görünümü, son hükümler arasında yer alan Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri başlıklı TK.1524 hükmüdür. Bu düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu‘nca belirlenecek denetime tabi sermaye şirketleri ( TK.397/IV ) kuruluşlarının ticaret siciline tescilinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve sitede şirketçe kanunen yapılması gereken ilanları yayımlamak zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanması zorunlu olan hususlar kanunun değişik hükümlerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin TK,460/II, esas sermayenin arttırılabilmesi için yönetim kurulunun esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hükümlerinin, sermayenin artırılmasına ilişkin kararının, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaların, prime dair kayıtların ve uygulanması hakkındaki kuralların internet sitesinde yayımlanacağını hükme bağlamıştır.

Kaynak : Şirket Hukuku ( S. 348 )

Kamuyu Aydınlatma ilkesi

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Devletin İlgilenmesi İlkesi

Anonim Şirketlere Hakim Olan İlkeler / Devletin İlgilenmesi İlkesi

Serka Law Firm For Foreigners

Leave a Reply